$ {alt}

AIDET® בונה אמון ונאמנות עם מצוינות במשימה

AIDET - ראשי התיבות מייצגים Aלהכיר, Iלהציג, Dהשתנה, Eהסבר, ו Thank You - הוא כלי ברכה חשוב שהוצג בהשקה של שלנו המשימה: מצוינות מסע לפני שלוש שנים.
על ידי שימוש בכלי AIDET, חברי הצוות הקליני שלנו יכולים לבנות קשרי אמון עם מטופלים ובני משפחתם. כולנו יכולים לעשות את אותו הדבר בכל פעם שנתקל בלקוחות פנימיים או חיצוניים חדשים.
יותר מ-8,000 עובדים ברחבי מערכת הבריאות של UNM כבר קיבלו הכשרת AIDET. אם אתה או הצוות שלך רוצים לעשות את אותו הדבר, שלח דוא"ל המשימה: מצוינות.